งดรบ

 

 

 

 

 

สำหรับสมาชิก

262481
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
129
88
217
261392
927
6635
262481
หมายเลขไอพี: 3.238.252.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-08-08 08:30:07

แผนพัฒนาท้องถิ่น

tmp

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดคำนิยามของแผนพัฒนาสามปีไว้ว่า  “ แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

 

1. คลิก อ่านเอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

2. คลิก อ่านเอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

3. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

4. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

5. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

6. คลิก เอกสารแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562)

 


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

เรื่อง  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562

................................

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองเสร็จเรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 17,ข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

(สิบโทประหยัด ทิพวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.