งดรบ

 

 

 

 

 

สำหรับสมาชิก

262447
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
95
88
183
261392
893
6635
262447
หมายเลขไอพี: 3.238.252.196
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2022-08-08 07:38:22

แผนพัฒยุทธศาสตร์การพัฒนา

tmp

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2548 กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองจึงจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับปัจจุบัน(..2557-2561) โดยพิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คำแถลงของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จปฐ. กชช 2 ค ผังตำบล เมืองน่าอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปีต่อไป

 

1. คลิก อ่านเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง

 

 

 

Programmer Thailand
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 243 1 250 1 245 1 229 1
4 1 190 1 1 1 181 1 30 1
7 1 10 1 255 1 207 1 225 1
9 1 256 185 1 68 1 230 1
252 1 224 1 182 1 235 1 27 1

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.