โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกสังข์ทองทอง ตำรวจชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ส่งเสริมการรู้แพ้รู้ชนะ รักและสามัคคีของคนในชุมชน ระหว่างวันที่่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง