ปรับปรุงล่าสุด 15 ก.ย. 2022 10:44:20 1,088

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

 

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. เช่น งานอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และงานชลประทาน ตลอดจน งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 


งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานควบคุมการก่อสร้าง สะพาน อาคาร และงานชลประทาน
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจออกแบบ 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร บริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานออกแบบ และเขียนแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- งานตรวจตราสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
- งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ำ 
- งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง