ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2022 03:30:58 968

        องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ ดังนี้

หมู่ที่  ชื่อชุมชน/
หมูบ้าน
จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน
ประชากร

ชื่อผู้นำชุมชน/
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร
1 บ้านเชือก 99 345 นางไพรวรรณ  วรรณวงษ์ 084-7242635
2 บ้านจิก 139 502 นายประยุทธ์  ปิยะวงศ์ 081-3934465
3 บ้านมะฟัก 160 734 นางสาวสุดใจผิว  จันทร์ 087-0776753
4 บ้านโจดนาลือ 94 423 นางทองมา  พราวศรี 086-7937553
5 บ้านสะคาม 96 392 นายวิชัย  วิรุณพันธ์ 080-5533221
6 บ้านสะแบงตาก 111 497 นายประวิทย์  สมพร 081-5507584
7 บ้านเชือกกลาง 59 252 นายอุดร  เยี่ยมไธสงค์ 0804855607
8 บ้านเชือกน้อย 74 211 นายสมใจ  หารไชย 094-2574384
9 บ้านกอยน้อย 90 406 นายสุธรรม  วรรณทวี 083-3711842
10 บ้านสองห้อง 32 154 นายสมชาย  ทิพวัน 087-2407564
  รวม 954 4,016    

                                                           
                                                            มีครัวเรือนทั้งสิ้น 954 ครัวเรือน มีประขากรทั้งสิ้น 4,019 คน  แยกเป็นชาย 2,032 คน เป็นหญิง 1,984 คน