ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.พ. 2024 09:39:04 1,097

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)